OptimiST2

O projektu

Kratka predstavitev projekta OptimiST2

Predstavitev projekta

Kratka predstavitev projekta

Diabetes

Prevalenca sladkorne bolezni tipa 2 hitro narašča po vsem svetu. Podatki kažejo na čedalje večjo razširjenost sladkorne bolezni, in sicer v letu 2010 je to bolezen imelo 285 milijonov ljudi, v letu 2030 pa se pričakuje, da bo številka obolelih odraslih, starih med 20 in 79 let, narastla na 439 milijonov ljudi (Rahati et al., 2014).

V EU živi že več kot 30 milijonov odraslih ljudi s sladkorno boleznijo. Pogostnost te bolezni se je pri odraslih povečala s 7,6 odstotka v letu 2003 na 8,6 odstotka v letu 2006, napovedujejo pa, da bo do leta 2025 imelo to bolezen že več kot 10 odstotkov prebivalcev EU (Kerstin Petrič et al., 2010).Slika 1: Prevalenca sladkorne bolezni v letu 2010, odrasli 20-79 let (OECD, 2012).

Slovenija in diabetes

Slovenija se po pogostnosti in razširjenosti sladkorne bolezni ter vzrokih zanjo ne razlikuje bistveno od primerljivo razvitih držav oziroma od držav EU. Tako, je v Sloveniji po ocenah 136.000 bolnikov s sladkorno boleznijo, 109.000 je znanih, približno 20 odstotkov oz. 27.000 pa še ni odkritih (Zaletel, & Potočnik, 2011).

Sladkorno bolezen tipa 2 lahko preprečimo predvsem z zdravim načinom življenja. Med dejavniki tveganja za sladkorno bolezen, na katere lahko vplivamo z javnozdravstvenimi ukrepi so predvsem:

 • slabe prehranske navade,
 • pomanjkanje gibanja in
 • posledična debelost (Kerstin Petrič et al., 2010).


Slika 2: Najpogostejši dejavniki tveganja za sladkorno bolezen tipa 2 (Metacure, 2015)

Namen in cilji raziskave

Razviti želimo populacijski presejalni test oz. vprašalnik o oceni tveganja za nastanek sladkorne bolezni tipa 2, ki bo namenjen slovenski populaciji in bo lahko uporabljen v obliki spletne aplikacije. Do njega bo mogoče dostopati s pomočjo spletnega brskalnika ali mobilne naprave (telefon, tablica).

Namen:

 • IzboljÅ¡ati način zgodnjega odkrivanja sladkorne bolezni tipa 2 z omogočanjem dostopa do ocene ogroženosti Å¡irÅ¡i populaciji (spletna aplikacija) po vzoru iz tujine,
 • Izdelati napovedni model, ki bo prilagojen slovenski populaciji in učinkovitejÅ¡i od trenutno uporabljenega FINDRISC vpraÅ¡alnika, ki se izvaja v pisni obliki in
 • ZmanjÅ¡ati stroÅ¡ke zdravljenja sladkorne bolezni tipa 2.
Cilji:
 • Analiza in pregled obstoječih vpraÅ¡alnikov za oceno tveganja za sladkorno bolezen tipa 2,
 • Izvedba pilotske Å¡tudije z razÅ¡irjenim naborom vpraÅ¡anj,
 • Določitev nabora vpraÅ¡anj na podlagi analize vpraÅ¡alnikov,
 • Implementirati napovedni model z razÅ¡irjenim naborom vpraÅ¡anj in
 • izdelati spletno aplikacijo namenjeno slovenski populaciji za oceno tveganja za razvoj sladkorne bolezni tipa 2.


Slika 3: Anketiranje v času projekta OptimiST2

LITERATURA IN VIRIKerstin Petrič, V., Zaletel Vrtovec, J., & Potočnik, A. (2010). Nacionalni program za obvladovanje sladkorne bolezni 2010-2020. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije.

Metacure. (2015). Prevzeto 6. april 2015 iz Type 2 Diabetes Mellitus (T2DM): /www.metacure.com/about-diabetes-2/type-2-diabetes-mellitus-t2dm/

OECD. (2012). Health: The high cost of diabetes. Prevzeto 16. aprila 2015 iz: /www.oecd.org/newsroom/healththehighcostofdiabetes.htm

Rahati, S., Shahraki, M., Arjomand, G., & Shahraki, T. (2014). Food Pattern, Lifestyle and Diabetes Mellitus. Int J High Risk Behav Addict, 1-5.

Sladkorna bolezen tipa 2 v sliki. (2015). Prevzeto 6. april 2015 iz Zaloker & Zaloker Za lažje življenje: /www.zaloker-zaloker.si/sl/sladkorna-bolezen/zanimivosti-in-nasveti/sladkorna-bolezen-tipa-2-v-sliki/

Slovenske smernice za klinično obravnavo sladkorne bolezni tipa 2 pri odraslih osebah. (2015). Dostopno na: /endodiab.si/priporocila/sb/index.dot
Zaletel J., & Potočnik, A. (2011). Partnerji Nacionalnega programa za obvladovanje sladkorne bolezni 2010-2020 in nosilni partnerji aktivnosti Akcijskega načrta za obvladovanje sladkorne bolezni 2010-2011. Prevzeto 24. oktobra 2014 iz: /sladkorna.ezdrav.si/wp-content/uploads/2012/10/Zlozenka-Diabetes1.pdf

Poročila projekta OptimiST2

Sodelujoči

Skupino sodelujočih na projektu OptimiST2 sestavljajo študenti, koordinatorji in delovni mentorji:

Å tudenti:

Mojca Pernek

FFUL (I.)

Helena Blažinčič

MAN (II.)

Robert Koprivnik

IKT (I.)

Robi Pritržnik

IKT (I.)

Rialda Kovačević

ZN (II.)

Nina Lončarič

ZN (I.)

Maša Silovšek

ZN (I.)

Rosana Turčin

ZN (II.)

Leon Kopitar

BIOINFO (II.)

Andrej Fajfar

BIOINFO (II.)

Koordinatorji:

izr. prof. dr. Gregor Å tiglic

260-627-5801

asist. Nino Fijačko

UM FZV

izr. prof. dr. Majda Pajnkihar (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske)

833-811-3299

predav. Nataša Mlinar Reljić, mag. zdr. – soc. manag.


UM FZV

predav. mag. Barbara Kegl

UM FZV

doc. dr. Andraž Stožer

3652523023

Delovni mentorji:

Maja Pelcl, dr. med., spec. druž. med.

Visama

Milena Frankič, viš. med. ses.

(540) 882-6902

Partnerji:


Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 1. Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti ter prednostne usmeritve 1.3 Štipendijske sheme, v okviru potrjene operacije »Po kreativni poti do praktičnega znanja«.

Kontakt

Za več informacij nam pišite na nino.fijacko@um.si.

(308) 795-4068